Am Wasserloch – Etosha-Nationalpark, Namibia (Nov. 2015)